STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW

MISJI POKOJOWYCH ONZ

Jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą  w  swych  szeregach obywateli  polskich  oraz cudzoziemców,  którzy  spełniają  wymogi  statutowe

·        Opiera  swoją  działalność  o  pracę  społeczną i świadczenia  członków

·        Członkowie SKMP ONZ dzielą się na: zwyczajnych, honorowych  i wspierających

·        Strukturę organizacyjną SKMP ONZ tworzą: władze naczelne  i koła terenowe

 

CELE STOWARZYSZENIA:

·       Integracja  środowiska  weteranów  misji  zagranicznych

·        Wyjaśnianie  społeczeństwu  roli  ONZ  i  innych  organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie

·        Popularyzowanie  osiągnięć  i  doświadczeń  SKMP  ONZ

·        Reprezentowanie  i  ochrona  interesów  weteranów  wobec  władz państwowych,  administracyjnych  i  samorządowych

·        Działanie  na  rzecz  poprawy  warunków  socjalno-bytowych członków i ich rodzin – udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz  materialnej  weteranom  poszkodowanym  i  ich  rodzinom

·        Współpraca  z  innymi  organizacjami  i  stowarzyszeniami

·        Utrzymywanie  więzi  z  jednostkami i instytucjami  wojskowymi

·        Umacnianie  koleżeńskich więzi  oraz wzajemnego  szacunku we własnym  środowisku

 

 

HISTORIA STOWARZYSZENIA

 

Decyzja o powołaniu w Polsce Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ , była reakcją na Uchwałę Światowej Federacji Kombatantów, przyjętą na Zjeździe w Seulu w listopadzie 1997 r. ( uznanie za kombatantów uczestników misji pokojowych ).

1998 r.            -      powołanie Grupy Inicjatywnej pod wodzą gen.dyw.Romana 

                              Misztala , a następnie Grupy Założycielskiej w składzie   55            

                              uczestników różnych misji pokojowych

23.03.1999 r. –     powołanie  11- osobowego  Komitetu  Organizacyjnego

31.05.1999 r. -     na  mocy art. 17 „ Prawo o stowarzyszeniach ‘’ uzyskało

                              osobowość prawną i postanowieniem Sądu Okręgowego

                              w Warszawie zostało wpisane do rejestru w dziale A pod

                              poz. RST 3713  

10.09.1999 r. -     w  Warszawie  odbył  się  Zjazd Założycielski SKMP ONZ.

                              Wybrano  Zarząd  Główny  i  Główną  Komisję  Rewizyjną.

                              Prezesem  ZG  został  gen.bryg. w st.spocz. Tadeusz Cepak.

24-25.10.2003 r.- odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów

3.03. 2007 r.       – prezesem ZG SKMP ONZ zostaje wybrany gen. bryg. w st.

                               spocz. dr Stanisław Woźniak / pełni funkcję nadal /  

20.10.2007 r.      – odbył się II KZD

31.05.2011 r.      – SKMP  ONZ  zostaje  członkiem  Międzynarodowego

                               Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju SPIA  / Soldiers of Peace

                               International  Association /

15.10.2011 r.      – odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów

  9.12.2011 r.      – Wyróżnienie medalem pamiątkowym „ Kustosz Tradycji,

                               Chwały i Sławy Oręża Polskiego ( decyzja nr 466/MON )

17.02.2012 r.     – SKMP  ONZ  otrzymuje  status  Organizacji  Pożytku

                                Publicznego  /  na podstawie  art.  3 ust.  2  Ustawy 

                                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / .  

                                KRS 0000158391

30.03.2012 r.      -  weszła  w  życie  Ustawa  z  19.08.2011 r. o  weteranach

                                działań  poza  granicami  państwa , która  przyznaje

                                uczestnikom  misji  zagranicznych  status  weterana  lub

                                weterana poszkodowanego.

 29 maja              „ Dzień Weterana ‘’ -  ustanowiony Ustawą  z 19.08.2011 r. 

                                 / od 2012 r. obchodzony wspólnie z „Międzynarodowym

                                Dniem  Uczestnika  Misji  Pokojowych  ONZ ‘’,  który

                                został  ustanowiony Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego NZ

                                nr 57/129 z 11.12.2002 r. / 

21.11.2012 r.       – przyjęcia SKMP ONZ do Światowej Fedreacji Weteranów

17.10.2015 r.       – odbył się IV Krajowy Zjazd Delegatów

17-19.09.2019 r. – odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów

               

Strona internetowawww. skmponz.pl

 

 

 KOŁO NR 25 SKMPONZ W OPOLU

 

9.04.2000 r.         – zebranie organizacyjne. Powołanie do życia Koła nr 25

                                w Opolu

27.09.2001 r.      – otwarcie wystawy pt. „ Opolanie w misjach pokojowych ‘’

4.05. 2005 r.       -  wyróżnienie medalem Za zasługi dla ZBŻZi OR WP’’

28.05.2008 r.      – uruchomienie strony internetowej Koła nr 25 SKMP ONZ

28.05.2010 r.      obchody 10-lecia Koła . Otwarcie wystawy pt. „ 10 lat

                               Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu’’ 

28.05.2010 r.      – wyróżnienie odznaką honorową Za zasługi dla

                                województwa opolskiego ‘’   

20.10.2010 r.     -  wyróżnienie złotym medalem Opiekun miejsc pamięci

                               narodowej ‘’

26.03.2011 r.     -  III miejsce w konkursie na najlepszą stronę internetową

                               na szczeblu centralnym    

29.05.2012 r      - udział delegacji Koła 25 w centralnych obchodach „ Dnia

                              Weterana’’ w Warszawie  

29.05.2013 r.     –   uroczyste odsłonięcie w 10 Brygadzie Logistycznej  tablicy

                               poświęconej udziałowi Polaków w misjach pokojowych.

                                Konferencja popularno-naukowa  w Instytucie Politologii                                               

7.05.2014 r.       – obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu

28.05.2015 r.      – obchody 15-lecia Koła 25      

24.06.2017 r.      – dekoracja sztandaru ZSE medalem „ ZZdSKMP ONZ’’

  3.05.2019 r.       -  wyróżnienie Koła nr 25 odznaką honorową „ Za zasługi dla   miasta Opola’’

  28.05.2019 r.    – uroczyste obchody „ Dnia Weterana’’ i  „ 20-lecia SKMP ONZ’’

 

Strona internetowa :

www. skmponz.opole.pl

Facebook = Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu