STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

 

 

 

 

     Uczestnicy misji pokojowych utworzyli w 1999 r. Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ. Zgodnie ze Statutem do Stowarzyszenia mogą wstępować żołnierze służby czynnej,rezerwy i w stanie spoczynku , a także osoby cywilne.

 

CELE STOWARZYSZENIA :

 

* Działanie na rzecz integracji środowiska kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz stymulowanieich aktywności

w życiu społecznym


* Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacjimiędzynarodowych w zapewnieniu pokojui bezpieczeństwa, wygaszaniukonfliktów

w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy* Popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicądotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski wpokojowych misjachmiędzynarodowych w

różnych częściach świata* Reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów– członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych,administracji i samorządów* Działanie na rzecz poprawy warunków socjalnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin* Współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds.Kombatantów i Osób

Represjonowanych w zakresiecelów stojących przed Stowarzyszeniem* Współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami, mającymi podobny charakter i cele* Umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku , a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi

oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi .