Opolskie obchody naszego święta miały miejsce w dniu 24.05.2016 r. Zachowujemy sprawdzoną od lat i oczekiwaną przez uczestników formułę naszych spotkań. W tym dniu młodzież – laureaci konkursu plastycznego i uczestnicy konkursu tematycznego spotykają się z weteranami i zaproszonymi gośćmi honorowymi. W br. przybyli do nas poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, członek Zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, wicekurator Artur Zapała, przedstawiciele 10 BLog., Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyrektorzy szkół.

Zgodnie z programem, rozpoczęli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych startujący w konkursie tematycznym nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2015’’. W międzyczasie przyjechali laureaci konkursu plastycznego, których prace plastyczne zyskały uznanie w oczach jury, kierowanego przez kol. Józefa Kwietnia. Opiekunowie wraz z młodzieżą obejrzeli najlepsze prace, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia. Po poczęstunku, młodzież wysłuchała prelekcji st.chor.sztab. Stanisława Gawła o jego udziale i przeżyciach na misji w Iraku i Afganistanie. Oficjalna część uroczystości, rozpoczęła się przywitaniem gości, po czym prezes płk w st.spocz. Edward Łakomy w swoim wystąpieniu przypomniał historyczne początki i udział Polaków w misjach zagranicznych oraz mówił o działalności opolskiego Koła, współpracy z władzami lokalnymi, dyrekcjami szkół, o potrzebie dalszego wspierania weteranów. W uznaniu za aktywną działalność statutową wyróżnieni zostali: kol. Mieczysław Fras – medalem 60-lecia udziału Polaków w misjach pokojowych, koledzy: Andrzej Kurdziel i Tadeusz Ptasznik – tytułem i odznaką honorową „ Za zasługi dla województwa opolskiego’’, kol. Jan Kubica – odznaką „ Za zasługi dla miasta Opola’’, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Kazimierz Suchiński – medalem pamiątkowym Koła nr 25. Legitymację członkowską z rąk prezesa otrzymał kol. Jan Kozioł-Ossowski. I wreszcie, na co czekały z niecierpliwością dzieciaki, nagrody rzeczowe dla laureatów. W konkursie plastycznym ( ocenianym w 4 grupach wiekowych ), najciekawsze prace wykonały: w gr. I / kl. 1-3 PSP / - Karolina Magiera z PSP 14 w Opolu i Sara Furgała z PSP Szybowice; w gr. II / kl. 4-6 PSP / - Witold Faszczowy z PSP Szybowice i Miłosz Czaniecki z PSP Lipowa; w gr. III / PG / - Natalia Kostrzewska z PG 10 w Opolu i Emilia Stefaniak z PG w Dąbrowie; w gr. IV / szkoły ponadgimnazjalne / - Błażej Mrzygłód z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Katarzyna Adamczyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. Laureaci ( za miejsca 1-8 ) otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. W klasyfikacji zespołowej w poszczególnych grupach I miejsca zajęły następujące szkoły: gr.I – PSP 14 z Opola, gr.II – PSP z Szybowic, gr.III – PG 10 z Opola i w gr.IV – I LO z Olesna. Szkoły te otrzymały piękne puchary wraz z dyplomami. Wszyscy opiekunowie / 12 / otrzymali podziękowania od prezesa Koła nr 25. Na tegoroczny konkurs napłynęło 110 prac ( najwięcej ze szkół podstawowych ). Łącznie od początku organizowania konkursu przez opolskie Koło 25, tj. od 2008 r. nadesłano ponad 1.100 prac. Najwięcej prac rokrocznie nadsyłają PSP Szybowice i I LO Olesno / podziękowania dla pań opiekunek – mgr Ryszardy Kuzak i mgr Magdaleny Koloch /. W konkursie tematycznym, w klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Ania Miklis z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, a kolejne miejsca zajęli: Patryk Fornal i Mateusz Plewka – ZSE Opole oraz Szymon Dancewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Nysy i Mariola Wolna z I Liceum Ogólnokształcącego z Olesna. Zdobywcy miejsc 1 -6 otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Zespołowo I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych z Opola przed I LO z Olesna i CKZiU z Nysy. Te 3 drużyny nagrodzone zostały pucharami i dyplomami. Wszyscy opiekunowie otrzymali podziękowania od prezesa Koła 25. Na szczególne podziękowania zasługują opiekunowie z ZSE z Opola ( mgr Damian Stankowicz, jednocześnie członek wspierający Stowarzyszenia) oraz z I LO z Olesna ( mgr Magdalena Koloch ). W sumie w obydwu konkursach nagrodzono nagrodami rzeczowymi 34 uczniów, dyplomami i wyróżnieniami na piśmie 40 uczniów oraz 20 podziękowaniami dla opiekunów. Podziękowania za aktywną działalność Koła 25 z młodzieżą i b. dobrą współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi miasta i województwa złożyli na ręce prezesa Edwarda Łakomego przybyli goście honorowi, życząc jednocześnie dalszej owocnej działalności. Pod tablicą na terenie 10 blog. upamiętniającą udział polskich i opolskich żołnierzy w misjach zagranicznych, uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów. Żołnierska grochówka „ z wkładką’’ była ostatnim punktem tego bogatego programu obchodów „ Dnia Weterana’’ w Opolu. Opolscy weterani, jak co roku, pracowicie spędzili swój świąteczny dzień.Dzień Weterana 2016

Wystąpienie prezesa płk. Edwarda Łakomego
Weterani
Przedstawiciele służb mundurowych
Prelekcja kol. Stanisława Gawła
Konkurs tematyczny
Nagrody rzeczowe dla laureatów
Gratulacje dla Ani Miklis za zajęcie I miejsca w konkursie tematycznym
Gratulacje dla Magdaleny Koloch
Gratulacje otrzymuje Stanisław Gaweł
Kol. Andrzej Kurdziel nagrodzony odznaką ZZdWoj. Op.
Legitymację otrzymuje kol. Jan Kozioł-Ossowski
Medal 60-lecia otrzymuje Mieczysław Fras
Medal pamiątkowy Koła 25 dla Kazimierza Suchińskiego
Nagroda dla Natalii Kostrzewskiej
Nagrody wręcza prezydent Arkadiusz Wiśniewski
Podziękowanie dla mgr Urszuli Kostrzewskiej
Poseł Tomasz Kostuś gratuluje najmłodszym ...
... oraz wręcza nagrody rzeczowe
Wyróżnione opiekunki zespołów
Składanie kwiatów pod tablicą
Gratulacje ----
Gratulacje ----
Gratulacje ----
I miejsce za pracę dla Błażeja Mrzygłoda
Praca plastyczna

 

 


Protokół z posiedzenia jury konkursu tematycznego pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953 – 2015 ‘’.


Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego pt. „ Żołnierz Polski w misjach pokojowych w dniu 16.05.2016 r. /


Dyplom dla ZSE.


Strona UMarsz.


Plansza - patronaty.