ROBOCZE SPOTKANIE

W dniu 17.01.2022 r. członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25

w Opolu. płk(s) Edward Łakomy spotkał się z Komendantem Wojskowej

 Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk mgr inż. Arkadym Smolińskim.

Tematem roboczego spotkania było określenie zasad współpracy oraz wymiana

 doświadczeń między WKU a Kołem nr 25. Kol. Arkady Smoliński zgłosił akces na

członka wspierającego Stowarzyszenia.