REGULAMIN

konkursu plastycznego nt. „Żołnierze Wojska

Polskiego w misjach pokojowych”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE         

                1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu, współorganizatorami – Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i 10 Opolska  Brygada Logistyczna. Wsparcia udzieliły: Urząd Wojewódzki, WKU Opole, Wydział Oświaty Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty 

               2. Celem  konkursu  jest  popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

              3. Konkurs  organizowany  jest  z  okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i „ Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’

               4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

               5. Honorowy patronat objęli: Posłowie na  Sejm  RP –Tomasz Kostuś

                   i Ryszard Wilczyński, marszałek województwa opolskiego - 

                   Andrzej Buła oraz prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.                                   

II WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs   jest  adresowany  do  uczniów  szkół  podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

      * grupa 1 =   klasy I - IV  szkoły  podstawowej

      * grupa 2 =   klasy V-VIII szkoły podstawowej

      * grupa 3 =   szkoły ponadpodstawowe

   2. Prace  mogą być wykonane dowolną techniką, także komputerową.

 3. Prace muszą  być wykonane przez ucznia samodzielnie i podpisane na odwrocie       imieniem i nazwiskiem .

 4. Należy podać wiek autora  / klasa /  oraz  pełną  nazwę  szkoły

 5. Ilość prac – bez ograniczeń .

          6. Termin nadsyłania prac –  do 17.05.2022 r. na adres :

Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84

45.820   Opole

III OCENA  PRAC

      1. Oceny  prac  w  poszczególnych  kategoriach  dokona   komisja konkursowa ,  powołana  przez  Organizatora.

      2. Ogłoszenie  wyników  oraz wręczenie  nagród i dyplomów  nastąpi podczas uroczystych  obchodów „ Dnia  Weterana  Działań  Poza Granicami Państwa’ i  „ Międzynarodowego Dnia  Uczestnika  Misji Pokojowych  ONZ’’ w dniu  26.05.2022 r. o godzinie 12:00 na pl. Wolności w Opolu  

IV UWAGI KOŃCOWE

           1. Nagrodzone   prace  będą prezentowane  na  wystawie  pokonkursowej.

             2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

             3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Edward Łakomy, tel. kom. 608-513-004.

                                                                                             Opracował

                                                                                               Edward Łakomy