GEN. BRYG. EDWARD SZWAGRZYK ( 1949 – 2023 )

 

 Urodził się 21.02.1949 r. w Janowie Karwickim.

 W 1969 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych

w Poznaniu i objął stanowisko dowódcy plutonu a potem kompanii

szkolnej.

 Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego został wyznaczony na szefa

sztabu 23 pułku czołgów średnich w Słubicach

 W l. 1984-1987 – dowódca 23 pcz, a następnie szef sztabu 11 Dywizji

Pancernej w Żaganiu

 Od 1989 r. do 10.12.1995 – dowódca 10 Sudeckiej Dywizji

Zmechanizowanej w Opolu

 11.11. 1993 r. otrzymuje nominację na generała brygady

 Pod jego dowództwem 10 SDZ, jako pierwsza w wojsku polskim sprawnie

przeszła na strukturę brygadową

 W 1994 r. przypadło 50-lecie 10 SDZ. W czasie obchodów, gen. Szwagrzyk

przejął z rąk przedstawicieli społeczeństwa replikę bojowego sztandaru

10 Dywizji Piechoty.

 W XII. 1995 r. został skierowany na studia podyplomowe w Królewskiej

Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii

 Po ukończeniu studiów pracował w Sztabie Generalnym WP

 Był attaches wojskowym w Kijowie

 W 1999 r. uczestniczył w misji kontrolno-rozjemczej w Kosowie

 Aktywny i zaangażowany społecznik

 Członek Stowarzyszenia Brygadierów

 Członek Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

 Odznaczony wieloma medalami, w tym medalem 60-lecia udziału

Polaków w Misjach Zagranicznych, 25-lecia nadania Siłom Pokojowym

pokojowej nagrody Nobla oraz medalem „ Za zasługi dla Stowarzyszenia

Kombatantów Misji Pokojowych ONZ’’

 Zmarł 17.04.2023 r.

 Uroczystość pogrzebowa odbyła się 21.04.2023 r. w Opolu. Uczestniczyła

liczna delegacja Koła 25. W imieniu weteranów gen. Szwagrzyka pożegnał

członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła 25 płk(s) Edward Łakomy

 

Płk w st. spocz. Eugeniusz KUCZER (1926-2020)

 

Płk w st.spocz. Eugeniusz Kuczer urodził się 29.12.19926 r. w m. Borów. Po  ukończeniu szkoły oficerskiej, w l. 1947-1980 pełnił zawodową służbę wojskową  w jednostkach 10 SDPanc. na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych.

Był m.inn. dowódcą batalionu zaopatrzenia w Komprachcicach oraz oficerem sztabowym 10 SDPanc., a potem 10 SDZ. Jako dowódca kompanii transportowej uczestniczył w I zmianie Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej na Bliskim Wschodzie ( UNEF II ) w okresie 22.12.1973-10.06.1974.   

Podczas 30-letniej, nienagannej służby w kraju i za granicą, był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.inn. Krzyżem awalerskim OOP, złotym i srebrnym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju’’, medalem „ Servi Pacis’’( za wzorowe wykonywanie zadań podczas misji ). Po utworzeniu Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w 2000 r., czynnie włączył się do działania.

Brał aktywny  udział w wypełnianiu zadań statutowych Koła, m.inn. w organizacji obchodów „Dnia Weterana’’ w Opolu, spotkaniach z lokalną społecznością, młodzieżą szkolną, Swym bogatym świadczeniem wspierał działania Zarządu Koła oraz młodszych kolegów- weteranów. Bardzo koleżeński, sumienny i życzliwy. Był wzorem do naśladowania.

Mimo postępującej choroby, do ostatniej chwili czestniczył w pracach Koła. Był jednym z członków-założycieli Koła nr 25.  Za swe 20-letnie zaangażowanie, na rzecz kolegów-weteranów i lokalnego środowiska, wielokrotnie wyróżniany  nagradzany, m.inn. dyplomami uznania, brązowym i złotym medalem „Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych’’, srebrną odznaką „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, tytułem i honorową odznaką „ Za zasługi dla województwa opolskiego’’.

Był najstarszym weteranem w Kole. W ostatniej drodze w dniu 29.06.2020 r.  towarzyszyli Mu  koledzy z Koła nr 25. Decyzją Zarządu Jego nagrobek zostanie uhonorowany emblematem weterana.  

Cześć Jego Pamięci!

 

 

 

St.sierż. sztab. Stanisław JASIŃSKI , s. Jana

      

     Urodzony 8.06.1938 r. w m. Puźniki / ZSSR /. W 1968 r. ukończył Technikum Mechaniczne . W wojsku służył od 17.10.1959 r. , najpierw jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej , a następnie powołany do służby zawodowej w korpusie czołgowo-samochodowym / rozkazem z dn.18.10.1961r.

Ukończył Podoficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu . Następnie pełnił służbę w jednostkach 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu , przechodząc kolejne stanowiska od d-cy drużyny naprawy wozów bojowych , poprzez d-cę plutonu remontu pojazdów kołowych do stanowiska technika kompanii.

Od 27.12.1973r.  do 30.06.1974 r. pełnił służbę w DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie / w ramach UNEF II / , na stanowisku d-cy drużyny –kierowcy cysterny dowozu wody .

Po przejściu do rezerwy aktywnie włączył się do pracy społecznej . Członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu . Od 2004 r. do śmierci w dn. 14.04. 2006 r. sekretarz Zarządu Koła. W tym czasie dał się poznać jako bardzo zaangażowany i oddany pracy na rzecz Koła .

Za wzorową służbę wielokrotnie wyróżniany i odznaczany , m.inn. brązowym Krzyżem Zasługi , medalem „ W służbie pokoju ‘’ , brązowym i srebrnym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ , brązowym , srebrnym i złotym medalem „ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny ‘’.

Osierocił żonę Marię i córkę Jolantę.

Cześć Jego Pamięci. Pamiętamy o Nim. Jego grób jest otoczony opieką członków Koła .

 

 

 

Ppłk Mieczysław FULARZ , s. Stanisława

 

   Urodził się 11.01.1930 r. w Woli Zgłobieńskiej , woj. Rzeszowskie w rodzinie chłopskiej . W 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące , w 1962 r. Technikum Ekonomiczne , a następnie Wyższą Szkołę Ekonomiczną I stopnia .

Służbę w wojsku rozpoczął w 1951 r. Ukończył Podoficerską Szkołę Piechoty , a potem kurs przygotowawczy podoficerów- żołnierzy służb kwatermistrzowskich na pierwszy stopień oficerski. Rozkazem z 28.08. 1963 r. awansowany do stopnia podporucznika. Zawodową służbę wojskową odbywał w jednostkach 10 SDPanc. W Opolu oraz w kontroli gospodarczej.  SOW.

W okresie 6.12.1974 – 23.06.1975 r. pełnił służbę na Bliskim Wschodzie / UNEF II / jako kierownik sekcji finansów .

Po przejściu do rezerwy w 1985 r. aktywnie włączył się do pracy społecznej. Członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu od chwili jego powstania / 6.04.2000

Bardzo dobrze wywiązywał się z pełnionej funkcji skarbnika Zarządu Koła.

Zmarł 4.04.2008 r. Osierocił żonę Adelajdę oraz córkę Ewę i syna Jerzego .

 

Za wzorowa służbę i działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany , m. inn. srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi , medalem ‘’ W służbie pokoju ‘’ , srebrnym i złotym medalem ‘’ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny ‘’ , brązowym i srebrnym medalem ‘’ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ . Cześć Jego Pamięci.

 

 

Chor. BARTOSZEK Józef

Chor. BARTOSZEK Józef ur. 12.02.1946 r. Kobierzycko, woj. łódzkie. Żonaty (żona Helena), dwoje dzieci – Grzegorz, Tomasz. W 1961 r. ukończył  szkołę podstawową a potem uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którą ukończył w 1964 r. W okresie  21.10.1965-18.10.1967r.  odbywał zasadniczą służbę wojskową na stanowisku saper i motorniczy kutra oraz w 25 pz na stanowisku obsługa moździerza. Następnie do 09.06.1992 r. jako żołnierz zawodowy pełnił służbę  w 25 pz oraz 10 pz w Opolu na stanowisku szefa baterii. W 1967 r. ukończył Podoficerską Szkołę Artylerii. Od  13.12.1975 do 09.06.1976 brał udział w misji pokojowej w składzie III zmiany  PWJS na Bliskim Wschodzie  na stanowisku kierownik łaźni polowej. Od 2012 r. członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Zmarł w 2012 r.

Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem SZwSO oraz  srebrnym medalem ZZdOK.