REGULAMIN

    konkursu plastycznego pt.” Żołnierze Wojska

       Polskiego w misjach pokojowych ‘’.

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

                 

               1 . Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu.

                    Wsparcia udzielił Urząd Marszałkowski oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień  w Opolu. 

              2 .  Celem  konkursu  jest  popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej

                    udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

              3.  Konkurs  organizowany  jest  z  okazji   „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i „ Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’

              4.   Konkurs odbywa się w roku 70-lecia udziału Polaków w misjach

                   Zagranicznych, 50-lecia misji UNEF II, 35-lecia uhonorowania Sił

                   Pokojowych ONZ pokojowa nagrodą Nobla 

               5.  Konkurs ma zasięg wojewódzki.

               6.  Honorowy patronat objęli: Poseł na  Sejm  RP –Tomasz Kostuś

                    oraz marszałek województwa opolskiego – Andrzej Buła

                   

                                                        

                           

II.           WARUNKI UCZESTNICTWA .

 

1/.  Konkurs   jest  adresowany  do  uczniów  szkół  podstawowych,   gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzony będzie          w 3 kategoriach:

      * grupa 1 =   klasy I - IV  szkoły  podstawowej

      * grupa 2 =   klasy V-VIII szkoły podstawowej

      * grupa 3 =   szkoły ponadpodstawowe

  2/.  Prace  mogą być wykonane dowolną techniką, także komputerową.

3/. Prace muszą  być wykonane przez ucznia samodzielnie i podpisane       

      na odwrocie imieniem i nazwiskiem .

4 /. Należy podać wiek autora  / klasa /  oraz  pełną  nazwę  szkoły

5 /. Ilość prac – bez ograniczeń .

          6 /. Termin nadsyłania prac   do 12.05. 2023 r.   na adres :

            Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84

                                        45-820 Opole

                                         

 

                                                    -2-

III.        OCENA  PRAC

 

1/. Oceny  prac  w  poszczególnych  kategoriach  dokona   komisja konkursowa ,  powołana  przez  Organizatora.

2/. Ogłoszenie  wyników  oraz  wręczenie  nagród  i  dyplomów  nastąpi podczas   uroczystych  obchodów  „ Dnia  Weterana  Działań  Poza Granicami Państwa’’  i  „ Międzynarodowego Dnia  Uczestników  Misji Pokojowych  ONZ’’ w dniu  22.05.2023 r.  o godz. 12.00 na pl. Wolności w Opolu.  

 

IV.        UWAGI KOŃCOWE

      

           1/. Nagrodzone prace  będą prezentowane  na  wystawie  pokonkursowej w klubie 10 blog. ( do 30.06.2023 r, )

             2/. Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

             3/. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Edward Łakomy, tel. kom. 608-513-004.

 

Opracował;

/-/ Edward Łakomy