ZEBRANIE KOŁA NR 25 SKMP ONZ 
W dniu 5.02.2024 r. odbyło się zebranie Koła nr 25, na którym zostały przedstawione i omówione najważniejsze sprawy w tegorocznej działalności naszego Koła. Zostały one ujęte w „ Rocznym planie zamierzeń Kola 25’’.

Zintensyfikowaniu naszych działań sprzyjają obchody  25-lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a także 50-lecia wylotu III zmiany PWJS DSZ ONZ na Bliski Wschód. A trzeba zauważyć, że trzon tej liczącej ok. 1000 żołnierzy jednostki stanowili żołnierze 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej z Opola. W naszym Kole jest aktualnie 8 uczestników tej zmiany. Na wstępie prezes zapoznał członków Koła z pracami    i uchwałami, podjętymi przez Zarząd Główny. Są to: uchwały dot. ubioru członków Stowarzyszenia, noszenia jednolitych identyfikatorów, sprawozdawczości  internetowej, tegorocznych centralnych obchodów „ Dnia Weterana’’, wzrostu szeregów Stowarzyszenia, honorowania zmarłych kolegów nagrobnym emblematem. ZG zajął się nurtującą członków kwestią wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebów, której aktualne regulacje budzą oburzenie. Prezes postawił zadania dot. wojewódzkich obchodów „ Dnia Weterana’’ w Opolu w dniu 27.05.2024 r. Apelował do kolegów, aby aktywniej włączyli się do działalności prelegenckiej z młodzieżą szkolną oraz zachęcania powracających z misji do wstępowania w nasze szeregi, a także poszukiwania sponsorów i osób, które wspierałyby naszą działalność. Zwrócił się do przewodniczącego komisji socjalno-bytowej kol. Romualda Lipskiego, aby  na bieżąco rozpoznawał sytuację materialną naszych członków i reagował oraz udzielał pomocy   w przygotowaniu dokumentacji dot. zapomóg.  Skarbnik kol. Witold Medwecki  przedstawił  realizację planu budżetowego koła za 2023 r. oraz problemy dot. terminowego opłacania  składek. Zaapelował do kolegów o przekazywanie 1,5 % od podatku od osób fizycznych na rzecz naszego Stowarzyszenia. W wolnych wnioskach poruszono m.inn. sprawy dostępu do specjalistów i wsparcia psychologicznego dla weteranów, współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz bratnimi organizacjami i stowarzyszeniami.